Algemene voorwaarden

Inklapbare content

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ton Liontarion, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan Gebruiker derden dient te betrekken.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en diens directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst; leveringsvoorwaarden, uitvoering en wijziging van de overeenkomst; prijs verhoging

De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien Gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig heeft van de Wederpartij, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties etc. voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal hiervan zoveel mogelijk vooraf een prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven uitvoeringstermijn worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Gebruiker gerechtigd daaraan eerst uitvoering te geven na goedkeuring door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen de vervolgens te bepalen tijdstip waarop het zal worden uitgevoerd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit gevolgen zou kunnen hebben voor de kwaliteit en/of kwantiteit, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs onder de hiernavolgende omstandigheden, ook indien de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is vermeld.
Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting op grond van de wet;
In andere gevallen, met dien verstande dat de Wederpartij niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf gerechtigd is de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt ​​en deze plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is de overeenkomst uit te voeren op basis van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, of indien is bedongen dat de levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet meer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Gebruiker op de in dit artikel genoemde gronden tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan ​​of vergoeding op enigerlei wijze, terwijl de Wederpartij wegens schending van overeenkomst, tot schadevergoeding verplicht is of schadevergoeding verplicht is.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij de tussentijdse opzegging aan Gebruiker is toe te rekenen, komen de kosten voor overdracht voor rekening van de Wederpartij. Gebruiker zal de wederpartij zoveel mogelijk vooraf informeren over de hoogte van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de door Gebruiker opgegeven termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslag - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - voor rekening van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid als gevolg waarvan de Wederpartij niet meer vrij over zijn vermogen beschikt, staat het Gebruiker vrij de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de bestelling of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadevergoeding. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Wederpartij een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de tegenpartij.

Artikel 5. Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet aan schuld toe te rekenen omstandigheid en niet op grond van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer aanvaarde opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Gebruiker is niet in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen. . Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kan Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde heeft, is gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te separeren. factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd periodiek te factureren.
Indien de Wederpartij een factuur niet tijdig betaalt, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan rente verschuldigd. Bij een consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig opeisbare bedrag.
Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te doen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de opeisbare rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, thans de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door Gebruiker geleverde zaken die op grond van lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verpanden of anderszins te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk is of blijkt te zijn.
Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden. en om die items terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, herroepingsrecht en uitzonderingen daarop

De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of het voldoet aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Gebruiker kan in dat geval andere (garantie)voorwaarden stellen met betrekking tot de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 week na levering, tenzij uit de aard van de levering anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders vermeld. Na het verstrijken van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan ​​als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de vervaldatum, onjuiste opslag of onderhoud door de Wederpartij en/of door derden indien zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker, de wederpartij of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht of trachten aan te brengen, er andere zaken aan zijn bevestigd die er niet aan behoeven te worden bevestigd of indien deze op een andere wijze zijn bewerkt of verwerkt dan de voorgeschreven manier. De Wederpartij heeft evenmin recht op garantie indien het gebrek is ontstaan ​​door of het gevolg is van omstandigheden buiten de wil van Gebruiker, waaronder weersomstandigheden (zoals maar niet beperkt tot extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Wederpartij is verplicht het geleverde te (doen) keuren terstond op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld of de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht. Daarbij dient de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. In dat geval blijft de Wederpartij ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij deze geen zelfstandige waarde hebben.
De koper dient het artikel dezelfde dag na ontvangst van het artikel te controleren. Indien deze onjuist is, dient een klacht dezelfde dag van ontvangst bij Ton Liontarion te worden ingediend.
Indien een gebrek later wordt gemeld, heeft de Wederpartij geen recht meer op herstel, vervanging of vergoeding, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Indien komt vast te staan ​​dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal gebruiker de gebrekkige zaak binnen bekwame tijd na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk ter kennis brengen van het gebrek. door de Wederpartij, naar keuze van de Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel ervan of daarvoor een vervangingsvergoeding betalen aan de Wederpartij. In geval van vervanging is de Wederpartij verplicht de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarvan aan Gebruiker over te dragen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
Indien komt vast te staan ​​dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ​​doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie. Bij een consumentenkoop gaat deze beperking niet verder dan is toegestaan ​​op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt ​​de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gebaseerd op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van een dergelijke non-conformiteit op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
Indien Gebruiker op grond daarvan door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij verplicht Gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan ​​en al hetgeen te doen dat in dat geval van hem verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een ​​geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die gold ten tijde van het aangaan van de rechtsverhouding met Gebruiker.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16. Cookiebeleid van Ton Liontarion

Ton Liontarion gebruikt cookies en andere technieken zoals JavaScript en web beacons op haar webshop (hierna de "webshop"). Omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze webshop willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen we je zoveel mogelijk informatie te geven over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door Ton Liontarion.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Ton Liontarion, gevestigd aan de Tinbergenlaan 5a, 3401 MT, IJsselstein, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals beschreven in dit cookiebeleid.